Giriş - Exness Turkmenistan - Exness Türkmenistan

Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly


Exness-ä nädip girmeli


Exness-e giriň

1. Exness -e gidiň we " Giriş " düwmesine basyň, Täze görnüş peýda bolar.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
2. “Exness” -e girmek, ulanyjydan iki sany möhüm maglumatlary talap eder:

 • E-poçta salgysy
 • Parol

Bu şahsyýetnamalar, web esasly platforma web sahypasy ýa-da elýeterli programmalar arkaly gireniňizde islendik Exness giriş sahypasyna ýa-da ekrana girizilmelidir.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
3. Şahsy meýdanyňyza üstünlikli gireniňizden soň. Hasaplarymdan, opsiýalaryny açmak üçin hasabyň sazlamalar nyşanyna basyň.

Hasabyňyz ýok bolsa, şu ýazga serediň: söwda hasaby nädip döretmeli .
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
4. Hasap maglumatyny saýlaň we şol hasabyň maglumatlary bilen açylan bir pop-up görkeziler. Bu ýerde MT4 / MT5 giriş belgisini we serwer belgiňizi tapyp bilersiňiz.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Söwda terminalyna girmek üçin şahsy sebitde görkezilmeýän söwda parolyňyz gerekdigini unutmaň. Parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz , ozal görkezilişi ýaly sazlamalaryň aşagyndaky söwda parolyny üýtgetmek düwmesine basyp täzeden başlap bilersiňiz. MT4 / MT5 giriş ýa-da serwer belgisi ýaly giriş maglumatlary düzedildi we üýtgedilip bilinmez.

Brauzeriňizde göni söwda etmek isleseňiz. "Söwda" - "Exness Terminal" -a basyň
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Exness Terminal.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly


Söwda platformasyna giriň: MetaTrader 4

MetaTrader 4 -e girmek üçin parolyňyzy we serwer maglumatlaryňyzy taýýarlaň.

Brauzeriňizde göni söwda etmek isleseňiz, "Söwda" - "MT4 WebTerminal" düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Täze sahypany aşakdaky ýaly görersiňiz. Giriş we Serweriňizi görkezýär, parolyňyzy girizip, "Ok" düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Indi MT4-de söwda edip bilersiňiz
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Söwda platformasyna giriň: MetaTrader 5

“Exness” -iň üsti bilen “MetaTrader 5” -e girip

bilersiňiz. Brauzeriňizde göni söwda etmek isleseňiz, “Söwda” - “MT5 WebTerminal” düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Täze sahypany aşakdaky ýaly görersiňiz. Giriş we Serweriňizi görkezýär, parolyňyzy girizip, "Ok" düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Indi MT5-de söwda edip bilersiňiz
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

“Exness” şahsy meýdanyna girip bilemok

Şahsy sebtiňize (PA) gireniňizde kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Alada etme, size kömek etmek üçin gözegçilik sanawyny düzdük.

Ulanyjy adyny barlamak

PA-a girmek üçin ulanyjy ady, doly hasaba alnan e-poçta salgyňyzdyr. Ulanyjy ady hökmünde haýsydyr bir söwda hasaby belgisini ýa-da adyňyzy girizmäň.

Paroly barlamak

Üstünlikli girmek üçin hasaba alnanda PA parolyny ulanmaly.

Paroly girizeniňizde:
 1. Bilgeşleýin goşulan goşmaça ýerleri barlaň. Bu, köplenç maglumat girizmek üçin göçürme-pasta ulanylanda bolýar. Mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, el bilen girizmäge synanyşyň.
 2. Caps Lock -yň açykdygyny ýa- da ýokdugyny barlaň . Parollar uly harp bilen ýazylýar.

Parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, Şahsy meýdan parolyny täzeden düzmek üçin şu baglanyşyga basyp täzeden täzeläp bilersiňiz.

Hasaby barlamak Hasabyňyzyň

Exness bilen öçürilmegi üçin ýüz tutan bolsaňyz, indi bu PA-ny ulanyp bilmersiňiz. Mundan başga-da, şol e-poçta salgysyny gaýtadan hasaba almak üçin ulanyp bilmersiňiz. Usene-de hasaba durmak üçin başga bir e-poçta salgysy bilen täze PA dörediň.

Bu peýdaly bolar diýip umyt edýäris. Başga meseleler ýüze çykan halatynda dostlukly goldaw toparymyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


Exness parolyny ýatdan çykardyňyz

Zerur ädimler, haýsy paroly dikeltmek isleýändigiňize baglydyr:

 • Şahsy meýdan paroly
 • Söwda paroly
 • Diňe okamak üçin giriş
 • Telefon paroly (Gizlin söz)


Şahsy meýdan paroly: Şahsy sebite

girmek üçin ulanylýan parol.

1. Exness -e gidiň we " Giriş " düwmesine basyň, Täze görnüş peýda bolar.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
2. " Parolymy ýatdan çykardym" saýlaň.

Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
3. Exness bilen hasaba durmak üçin ulanylýan e-poçta salgysyny giriziň, robot däldigimi belläň we Dowam et düwmesine basyň .
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
4. Howpsuzlyk görnüşiňize baglylykda, indiki ädimiňize girmek üçin e-poçtaňyza tassyklama kody iberiler. Tassyklamak düwmesine basyň .
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
5. Täze paroly iki gezek giriziň
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
6. Täze parolyňyz indi düzüldi; gutarmak üçin diňe gireniňizde ulanmaly bolarsyňyz.


Söwda paroly:

Bu belli bir söwda hasaby bilen terminala girmek üçin ulanylýan parol.

1. Şahsy sebtiňize giriň we Hasabymdaky islendik söwda hasabyndaky bellik nyşanyna (açylýan menýu) basyň, soňra söwda parolyny üýtgediň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
2. Açylýan penjiräniň aşagyndaky jikme-jiklikleri ýerine ýetirip, täze paroly giriziň, soňra paroly üýtgetmek düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
3. Howpsuzlyk görnüşiňize baglylykda, indiki ädimiňize girmek üçin size 6 sanly tassyklama kody iberiler, ýöne bu Demo hasaby üçin zerur bolmaz. Bir gezek ýerine ýetirilenden tassyklamak düwmesine basyň.

4. Bu parolyň üstünlikli üýtgedilendigi barada habar alarsyňyz.


Diňe okamak üçin giriş:

Bu parol, ähli söwda ýapyk bolan üçünji tarapa söwda hasabyna çäklendirilen girmäge mümkinçilik berýär.

1. Şahsy sebtiňize giriň we Hasaplarymdaky islendik söwda hasabyndaky düwme nyşanyna (açylan menýu) basyň, soňra diňe okalýan girişi saýlaň .
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
2. Jikme-jik düzgünlere eýerip parol düzüň we söwda parolyňyz bilen birmeňzeş däldigini ýa-da şowsuz bolmagyny üpjün ediň. Gutarandan soň tassyklamak düwmesine basyň
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
. Serwer, giriş we diňe okalýan giriş paroly ýaly gysgaça mazmun görkeziler. Bulary buferiňize ýazmak üçin şahsyýet maglumatlaryny göçürmek düwmesine basyp bilersiňiz.

4. Diňe okalýan giriş parolyňyz üýtgedildi.


Telefon paroly (Gizlin söz):

Bu, Goldaw kanallarymyzda şahsyýetiňizi barlamak üçin ulanylýan gizlin sözüňiz; Live Chat ýa-da telefon arkaly.

Ilkinji hasaba alanyňyzda goýlan gizlin sözüňizi üýtgedip bolmaýar, şonuň üçin howpsuz saklaň. Bu, müşderilerimizi şahsyýet galplyklaryndan goramak üçin; gizlin sözüňizi ýitiren bolsaňyz, goşmaça kömek üçin Live Chat arkaly Goldaw bilen habarlaşyň.

6 sanly tassyklama kodymy gaty köp gezek girizdim, häzir gulplandym.

Alada etme, wagtlaýyn gulplanarsyň, ýöne bu hereketi 24 sagadyň içinde täzeden tamamlamaga synanyşyp bilersiň. Has ir synanyşmak isleseňiz, keşiňizi we gutapjyklaryňyzy arassalamak kömek edip biler, ýöne munuň işlemeginiň kepillendirilmeýändigini belläň.

Exness-de nädip söwda etmeli


Exness MT4-de täze sargyt nädip ýerleşdirmeli

Diagrammany sag basyň, Soňra "Söwda" düwmesine basyň → "Täze sargyt" saýlaň.
Ora -da MT4-de zakaz bermek isleýän
walýutaňyza iki gezek basyň . Sargyt penjiresi
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
nyşan peýda bolar : Söwda etmek isleýän walýuta nyşanynyň nyşan gutusynda görkezilendigini barlaň

Möçber : şertnamanyňyzyň ululygyny kesgitlemeli, oky basyp, sesiň sanawyndan saýlanan seslerden ses saýlap bilersiňiz- aşaky gutujyga ýa-da ses gutusyna çep düwmä basyň we zerur bahany

ýazyň Şertnamanyň ululygy mümkin girdeji ýa-da ýitgä gönüden-göni täsir edýär.

Düşündiriş : bu bölüm hökmany däl, ýöne düşündiriş

görnüşini goşup, söwdalaryňyzy kesgitlemek üçin ulanyp bilersiňiz: adaty ýagdaýda bazar ýerine ýetirilişine düzülen,
 • Bazar ýerine ýetirilişi , häzirki bazar bahasy boýunça sargytlary ýerine ýetirmegiň nusgasydyr
 • Garaşylýan sargyt , söwdaňyzy açmak isleýän geljekki bahaňyzy kesgitlemek üçin ulanylýar.

Netijede, haýsy sargyt görnüşini açmalydygyny kesgitlemeli, satuw bilen satyn alma sargydyny saýlap bilersiňiz,

Satyş bazary satuw bahasy bilen açylýar we talap bahasy bilen ýapylýar, bu tertipde söwda bahasy peselse girdeji getirip biler.

Bazar tarapyndan satyn almak isleg bahasy bilen açylýar we teklip bahasy bilen ýapylýar, bu tertipde söwdaňyz girdeji getirip biler Bahasy ýokarlanýar

Satyn almak ýa-da satmak düwmesine basanyňyzdan soň sargydyňyz derrew işlener, sargydyňyzy barlap bilersiňiz söwda terminaly
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly


Exness MT4-de garaşylýan buýrugy nädip ýerleşdirmeli


Näçe garaşylýan sargyt

Söwda häzirki bazar bahasyna ýerleşdirilen dessine ýerine ýetiriş sargytlaryndan tapawutlylykda, garaşylýan sargytlar, bahanyň degişli derejä ýeteninden soň açylan sargytlary bellemäge mümkinçilik berýär. Garaşylýan sargytlaryň dört görnüşi bar, ýöne olary diňe iki esasy görnüşe bölüp bileris:
 • Belli bir bazar derejesini bozmaga garaşýan sargytlar
 • Belli bir bazar derejesinden yza çekilmegine garaşýan sargytlar
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Stop
satyn al Stop satyn almak buýrugy, häzirki bazar bahasyndan ýokary satyn alma sargytlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Diýmek, häzirki bazar bahasy 20 dollar bolsa we “Satyn alma” 22 dollar bolsa, bazar şol baha ýetenden soň satyn almak ýa-da uzak pozisiýa açylar.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Satmagy bes
etmek Satyş bes etmek buýrugy, satuw bahasyny häzirki bazar bahasyndan pes kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen häzirki bazar bahasy 20 dollar we Sell Stop bahasy 18 dollar bolsa, bazar şol baha ýeteninden soň satuw ýa-da “gysga” pozisiýa açylar.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Limit satyn alyň
Satyn alma duralgasynyň tersi, “Satyn çäklendirmesi” buýrugy, häzirki bazar bahasyndan arzan bahany kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bu, häzirki bazar bahasy 20 dollar bolsa we Satyn almagyň bahasy 18 dollar bolsa, bazaryň bahasy 18 dollara ýetensoň, satyn alyş ýagdaýy açylar diýmekdir.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Satmak çäklendirmesi
Ahyrynda, Satyş çäklendirmesi buýrugy, satuw bahasyny häzirki bazar bahasyndan ýokary goýmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen häzirki bazar bahasy 20 dollar we bellenen Satyş Limit bahasy 22 dollar bolsa, bazar 22 dollar derejesine ýetensoň, bu bazarda satuw ýagdaýy açylar.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly

Garaşylýan sargytlary açmak

“Market Watch” modulynda bazaryň adyna iki gezek basmak bilen täze garaşylýan sargyt açyp bilersiňiz. Şeýle edeniňizden soň, täze sargyt penjiresi açylar we sargyt görnüşini garaşylýan tertibe üýtgedip bilersiňiz.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Ondan soň, garaşylýan sargyt işjeňleşdiriljek bazar derejesini saýlaň. Şeýle hem göwrüme baglylykda pozisiýanyň ululygyny saýlamaly.

Zerur bolsa, gutarýan senesini belläp bilersiňiz ('Möhleti'). Bu parametrleriň hemmesi kesgitlenenden soň, uzak ýa-da gysga gitmek isleýändigiňize baglylykda islenýän sargyt görnüşini saýlaň we saklaň ýa-da çäklendiriň we '' er 'düwmesini saýlaň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Görşüňiz ýaly, garaşylýan sargytlar MT4-iň gaty güýçli aýratynlyklarydyr. Giriş nokadyňyz üçin bazary yzygiderli synlap bilmeseňiz ýa-da guralyň bahasy çalt üýtgese we pursatdan mahrum bolmak islemeseňiz iň peýdalydyr.

Exness MT4-de sargytlary nädip ýapmaly

Açyk ýagdaýy ýapmak üçin Terminal penjiresindäki Söwda goýmasyndaky 'x' düwmesine basyň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Ora-da diagrammadaky setir tertibine sag basyň we 'ýap' saýlaň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Positioneriň diňe bir bölegini ýapmak isleseňiz, açyk tertibe sag basyň we 'Üýtget' saýlaň. Soňra, “Type” meýdançasynda derrew ýerine ýetirişi saýlaň we pozisiýanyň haýsy bölegini ýapmak isleýändigiňizi saýlaň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Görşüňiz ýaly, MT4-de söwdalaryňyzy açmak we ýapmak gaty içgin we göni manyda diňe bir gezek basmak gerek.


Stitirilen ýitgini ulanyp, MT4-de girdeji alyň we yzarlaň

Uzak möhletleýin maliýe bazarlarynda üstünlik gazanmagyň açarlaryndan biri töwekgelçiligi paýhasly dolandyrmakdyr. Şonuň üçin ýitgileri duruzmak we girdeji almak söwdaňyzyň aýrylmaz bölegi bolmaly.

Şeýlelik bilen, töwekgelçiligiňizi çäklendirip, söwda potensialyňyzy nädip ýokarlandyrmalydygyňyzy bilmek üçin MT4 platformamyzda nädip ulanmalydygyna göz aýlalyň.


Ossitgini bes etmek we girdeji almak

Söwdaňyza “Stop Loss” ýa-da girdeji almak üçin goşmagyň ilkinji we aňsat usuly, täze sargytlar goýlanda derrew ýerine ýetirmekdir.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Munuň üçin diňe ýitgini bes etmek ýa-da girdeji almak meýdanlaryna aýratyn baha derejäňizi giriziň. “Stop Loss” bazaryň ýagdaýyňyza garşy hereket edende awtomatiki usulda ýerine ýetiriljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň (şonuň üçin ady: ýitgileri bes ediň) we bahanyň kesgitlenen girdeji maksadyna ýeteninde girdeji alyň. Bu, “Stop Loss” derejäňizi häzirki bazar bahasyndan pes edip, girdeji derejesini häzirki bazar bahasyndan ýokary edip biljekdigiňizi aňladýar.

Stop ýitgisi (SL) ýa-da girdeji almak (TP) elmydama açyk ýagdaýa ýa-da garaşylýan buýruga baglydygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Söwdaňyz açylansoň we bazara gözegçilik edeniňizden soň ikisini hem sazlap bilersiňiz. Bazar ýagdaýyňyzy goraýan buýruk, ýöne elbetde täze pozisiýa açmak hökman däl. Olary elmydama soň goşup bilersiňiz, ýöne pozisiýalaryňyzy hemişe goramagy maslahat berýäris *.


Stitirilen ýitgileri goşmak we girdeji derejelerini almak

SL / TP derejelerini eýýäm açylan ýagdaýyňyza goşmagyň iň aňsat usuly, diagrammadaky söwda liniýasyny ulanmakdyr. Munuň üçin söwda liniýasyny süýräp, belli bir derejä düşüriň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
SL / TP derejelerine gireniňizden soň, diagrammada SL / TP setirleri peýda bolar. Şeýlelik bilen SL / TP derejelerini ýönekeý we çalt üýtgedip bilersiňiz.

Muny aşaky 'Terminal' modulyndan hem edip bilersiňiz. SL / TP derejelerini goşmak ýa-da üýtgetmek üçin açyk ýeriňize ýa-da garaşylýan buýruga sag basyň we 'Sargydy üýtgetmek ýa-da pozmak' saýlaň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Sargyt üýtgetme penjiresi peýda bolar we indi SL / TP-ni takyk bazar derejesi ýa-da häzirki bazar bahasyndan nokatlar aralygy kesgitlemek arkaly girizip / üýtgedip bilersiňiz.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly


Trail duralgasy

Stop ýitgiler, bazar siziň pozisiýaňyza garşy çykanda ýitgileri azaltmak üçin niýetlenendir, ýöne girdejileriňiziň hem gulplanmagyna kömek edip biler.

Ilkibaşda birneme garşylykly ýaly bolup görünse-de, düşünmek we özleşdirmek gaty aňsat.

Uzyn pozisiýa açdyňyz we bazar dogry ugurda hereket edýär, söwdaňyzy häzirki wagtda girdejili edýär diýeliň. Açyk bahadan pes derejede ýerleşdirilen asyl Stop ýitgiňiz, indi açyk bahaňyza (hatda döwüp bilersiňiz) ýa-da açyk bahadan (şonuň üçin girdeji kepillendirilýär) göçürilip bilner.

Bu prosesi awtomatiki etmek üçin “Trailing Stop” ulanyp bilersiňiz. Bu, töwekgelçiligi dolandyrmak üçin, esasanam bahalaryň üýtgemegi çalt ýa-da bazara yzygiderli gözegçilik edip bilmeýän wagtyňyz hakykatdanam peýdaly gural bolup biler.

Positioner girdejili öwrülen badyna, Trailing Stop, öň bellenen aralygy saklap, bahany awtomatiki ýerine ýetirer.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Aboveokardaky mysaldan ugur alyp, girdejiňiz kepillendirilmezden ozal söwda ýoluňyzyň açyk bahadan ýokary geçmegi üçin söwdaňyzyň uly girdeji gazanmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Trailing duralgalary (TS) açylan ýerleriňize birikdirilýär, ýöne MT4-de yzly-yzyna duralga bar bolsa, üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin platforma açyk bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaly däldiris.

“Trailing Stop” -y bellemek üçin, “Terminal” penjiresindäki açyk pozisiýa sag basyň we TP derejesi bilen Trailing Stop menýusynda häzirki bahanyň arasyndaky islenýän turbanyň bahasyny kesgitläň.
Exness-de nädip girmeli we Forex söwdasyna başlamaly
Trail duralgasy indi işjeň. Bu, bahalar girdejili bazar tarapyna üýtgese, TS durmagyň ýitgisiniň derejesiniň awtomatiki usulda yzarlanmagyny üpjün etjekdigini aňladýar.

“Trailing Stop”, “Trailing Stop” menýusynda “Hiç” goýman, aňsatlyk bilen öçürilip bilner. Openhli açylan ýerlerde çalt öçürmek isleseňiz, 'Hemmesini ýok et' saýlaň.

Görşüňiz ýaly, MT4 size birnäçe salymda pozisiýalaryňyzy goramagyň köp usullaryny hödürleýär.

* Stop Loss buýruklary töwekgelçiligiňizi dolandyrmagyň we potensial ýitgileriň kabul ederlikli derejede saklanmagyny üpjün etmegiň iň oňat usullaryndan biri bolsa-da, 100% howpsuzlygy üpjün etmeýär.

Lossesitgileri bes etmek mugt we hasabyňyzy bazaryň oňaýsyz hereketlerinden goraýar, ýöne her gezek pozisiýaňyzy kepillendirip bilmejekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bazar birden üýtgäp dursa we duralga derejäňizden boşluklar dörese (aralykdaky derejelerde söwda etmezden bir bahadan beýlekisine bökýär), ýagdaýyňyz talap edilýäninden has erbet derejede ýapylyp bilner. Bu bahanyň süýşmegi hökmünde bellidir.

Süýşmek howpy bolmadyk we bazaryň size garşy hereket etse-de, haýyş eden Stop ossitirmek derejesinde ýapylmagyny kepillendirilen kepillendirilen ýitgiler, esasy hasap bilen mugt elýeterlidir.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Walýuta jübüti, haç jübütleri, esasy walýuta we nyrh walýutasy

Walýuta jübütleri, walýuta bazarynda söwda etmek üçin birleşdirilen iki ýurduň walýutalary hökmünde kesgitlenip bilner. Walýuta jübütleriniň käbir mysallary EURUSD, GBPJPY, NZDCAD we ş.m. bolup biler,

ABŞ-nyň dollaryny öz içine almaýan walýuta jübüti jübüt diýilýär.

Walýuta jübütiniň birinji walýutasyna " esasy walýuta" , ikinji walýuta "sitata walýuta" diýilýär .


Teklipiň bahasy we bahasyny soraň

Teklip bahasy, dellalyň müşderiden walýuta jübütiniň ilkinji adyny (bazasyny) satyn almak isleýän bahasydyr. Netijede, müşderileriň walýuta jübütiniň ilkinji adyny (bazasyny) satýan bahasy.

Sorag bahasy, dellalyň walýuta jübütiniň ilkinji adyny (bazasyny) müşderä satmak isleýän bahasydyr. Netijede, müşderileriň walýuta jübütiniň ilkinji adyny (bazasyny) satyn alýan bahasy.

Sargyt bahasyndan açyk we Teklip bahasyndan ýapyň.

Sargytlary teklip bahasyndan açyk we Sorag bahasyndan ýapyň.


Aýra

Readaýramagy, belli bir söwda guralynyň Teklip we Sorag bahalarynyň arasyndaky tapawut, şeýle hem bazar öndürijileriniň dellallary üçin esasy girdeji çeşmesi. Spreadaýramagyň gymmaty pipslerde goýulýar.

Exness hasaplarynda dinamiki we durnukly ýaýramagy hödürleýär.


Turbanyň, nokadyň, turbanyň ululygy we turbanyň bahasy

Bir nokat, 5-nji onlukda bahanyň üýtgemeginiň bahasy, turbanyň bolsa 4-nji onlukdaky bahanyň üýtgemegi.

Göçme manyda 1 turba = 10 bal.

Mysal üçin, baha 1.11115-den 1.11135-e üýtgese, bahanyň üýtgemegi 2 pips ýa-da 20 bal.

Turbanyň ululygy, guralyň bahasyndaky turbanyň ýagdaýyny görkezýän kesgitli san.

Mysal üçin, bahasy 1.11115 ýaly görünýän EURUSD ýaly walýuta jübütleriniň köpüsi üçin turba 4-nji onlukda, şonuň üçin turbanyň ululygy 0.0001.

Turbanyň bahasy, bahasy bir turba bilen hereket etmeli bolsa, adamyň näçe pul gazanjakdygyny ýa-da ýitirjekdigini görkezýär. Aşakdaky formula bilen hasaplanýar:

Turbanyň bahasy = Köp mukdarda x Şertnamanyň ululygy x Turbanyň ululygy.

Söwdaçymyzyň kalkulýatory bu bahalaryň hemmesini hasaplamak üçin ulanylyp bilner.


Lot we şertnamanyň ululygy

Lot, geleşigiň adaty birligi. Adatça, bir standart lot esasy walýutanyň 100 000 birligine deňdir.

Şertnamanyň ululygy, 1 lotda esasy walýutanyň mukdaryny aňladýan kesgitlenen bahadyr. Forexdäki gurallaryň köpüsi üçin 100 000-e deňdir.


Leverage we Margin

Leverage, paýnamanyň karz maýasyna bolan gatnaşygydyr. Söwda edilýän gural üçin saklanýan marja göni täsir edýär. Exness 1-e çenli hödürleýär: MT4 we MT5 hasaplaryndaky söwda gurallarynyň köpüsinde çäksiz ygtyýarlyk.

Margin, sargyt açyk bolmagy üçin dellal tarapyndan saklanýan hasap walýutasyndaky serişdeleriň mukdarydyr.

Güýç näçe ýokary bolsa, margin şonça-da az bolar.


Balans, deňlik we erkin margin

Balans, ähli amallaryň we hasaby goýmak / çykarmak amallarynyň jemi maliýe netijesidir. Islendik sargyt açmazdan ozal ýa-da ähli açyk sargytlary ýapanyňyzdan soň puluňyzyň mukdary.

Sargytlar açyk wagty hasabyň galyndysy üýtgemeýär.

Sargyt açanyňyzdan soň, balansyňyz sargytyň girdejisi / ýitgisi bilen bilelikde paýnamany döredýär.

Maýa = Balans +/- Girdeji / ýitgi

Öňden bilşiňiz ýaly, sargyt açylansoň, serişdeleriň bir bölegi Margin görnüşinde saklanýar. Galan serişdeler “Free Margin” diýlip atlandyrylýar.

Maýa = Margin + Mugt margin


Girdeji we ýitgi

Girdeji ýa-da ýitgi, sargydyň ýapylmagynyň we açylmagynyň arasyndaky tapawut hökmünde hasaplanýar.

Girdeji / ýitgi = osingapylmagyň we açylýan bahalaryň arasyndaky tapawut (turbalarda hasaplanýar) x Turbanyň bahasy

Sargyt satyn almak, bahalar ýokarlananda girdeji gazanýar, Satyş sargytlary bahalar aşak düşende girdeji gazanýar.

Sargytlary satyn almak, bahalar aşak düşende ýitgi çekýär, Satyş sargytlary bahalar ýokarlananda ýitgi çekýär.


Margin derejesi, Margin jaňy we çykyň

Margin derejesi, paýyň% bilen görkezilen margin bilen gatnaşygydyr.

Margin derejesi = (Maýa / Margin) x 100%

Margin jaňy, söwda terminalynda iberilen habarnamadyr, çykmazlyk üçin birnäçe pozisiýany goýmaly ýa-da ýapmaly. Bu bildiriş, Margin derejesi dellal tarapyndan belli bir hasap üçin kesgitlenen Margin Call derejesine ýetenden soň iberilýär.

Stop out, Margin derejesi dellal tarapyndan hasap üçin kesgitlenen Stop Out derejesine çykanda pozisiýalaryň awtomatiki ýapylmagydyr.

Söwda taryhyňyza girmegiň birnäçe usuly bar. Geliň, olara göz aýlalyň:


Söwda taryhyňyzy nädip barlamaly

1. Şahsy sebitiňizden (PA): Söwda taryhyňyzy şahsy sebitiňizde tapyp bilersiňiz. Muňa girmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:
a. PA-a giriň.

b. Gözegçilik goýmasyna geçiň.

c. Islän hasabyňyzy saýlaň we söwda taryhyňyzy görmek üçin ähli amallara basyň.

2. Söwda terminalyndan:
a. MT4 ýa-da MT5 iş stoly terminallaryny ulanýan bolsaňyz, Hasap taryhy goýmasyndan söwda taryhyna girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, serwerlerimizdäki ýükleri azaltmak üçin MT4 üçin taryhyň azyndan 35 günden soň arhiwlenendigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Her niçigem bolsa, söwda faýllaryňyza söwda taryhyna girip bilersiňiz.

b. MetaTrader ykjam programmalaryny ulanýan bolsaňyz, Journalurnal goýmasyna basyp, ykjam enjamda ýerine ýetirilen söwdalaryň taryhyny barlap bilersiňiz.

3. Aýlyk / gündelik beýannamalaryňyzdan: Exness gündelik we aýlyk poçta hasabyňyzy iberýär (abunalyk bolmasa). Bu beýannamalarda hasaplaryňyzyň söwda taryhy bar.

4. Goldaw bilen habarlaşmak arkaly: Hakyky hasaplaryňyzyň hasap taryhyny soramak üçin hasabyňyzyň belgisi we gizlin söz bilen e-poçta ýa-da söhbetdeşlik arkaly Goldaw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Thank you for rating.