උණුසුම් පුවත්

නවතම ප්රවෘත්ති

Exness හි වෙළඳාම සඳහා හොඳම Stop Loss Strategies
අධ්යාපන

Exness හි වෙළඳාම සඳහා හොඳම Stop Loss Strategies

නැවතුම් පාඩුවක් යනු අහිතකර වෙළඳපල චලනයකදී සිදුවිය හැකි පාඩු සීමා කිරීමට භාවිතා කරන වෙළඳ උපාය මාර්ගයකි. එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම සුරැකුම්පතක් එහි මිල යම් මට්ටමකට වැටේ නම් එය විකිණීම සඳහා ...